Privacy Beleid

Before you give your data

Versie 1.1 | 01/05/2020

Dit Privacy Beleid werd opgesteld door Stefanie Deprez (handelend onder de naam "Business Tiger" en “Online Starters Community”, dit zijn de commerciële namen van het bedrijf). De maatschappelijke zetel van dit bedrijf is gevestigd te Rumbeeksesteenweg 30 bus 21, 8800 Roeselare met het BTW-nummer: BE 0550.536.465

Dit Privacy Beleid is van toepassing op: https://onlinestarters.be.

De Online Starters Community wil transparant op treden in overeenstemming met de Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 206/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ofwel de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd.

De Online Starters Community heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van de gebruikers en verbindt zich er toe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om Persoonsgegevens van deze gebruikers te beschermen tegen verlies, diefstal, ongewilde verspreiding en niet-toegelaten gebruik ervan.

Alle cookies op de Online Starters Community die persoonsgegevens verwerken, zijn onderworpen aan de regelgeving rond Privacy. Wil u meer informatie over cookies? Dan verwijzen we u graag door naar ons Cookies Beleid. De Online Starters Community behoudt zich het recht om op ieder ogenblik dit Privacy Beleid te wijzigen.

Dit Privacy Beleid is onderworpen aan het Belgische recht. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechtbanken van het Gerechtelijke gebied Gent: arrondissement West-Vlaanderen, met afdelingen te Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne.

Voor iedere vraag en/of klacht, in functie van het Privacy Beleid, kan de gebruiker De Online Starters Community contacteren via de contactpagina.

Persoonsgegevens omvat alle informatie en data waarmee een natuurlijk persoon kan geïdentificeerd worden. Hiermee worden zowel directe als indirecte gegevens bedoeld.

De Online Starters Community verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Het domein van de gebruiker, inclusief het dynamische IP-adres;
 • Het e-mailadres van de gebruiker wanneer deze ingegeven werd;
 • Alle informatie met betrekking tot de door de gebruiker bezochte pagina’s;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft gecommuniceerd:
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens.

De Online Starters Academie verzameld gegevens die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als Niet-Persoonsgegevens en laten dus niet toe dat een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld de website, producten en/of diensten te verbeteren.

De Online Starters Community verzamelt uw gegevens wanneer deze op vrijwillig basis worden meegedeeld door het invullen van een contactformulier bijvoorbeeld of door het doen van een bestellingen van producten, diensten of cursussen.

De Online Starters Community verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

De Online Starters Community verzamelt en verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om betaling te kunnen opvolgen & afhandelen;
 2. Om offertes, betalingen & facturen te kunnen versturen, bij af te leveren & op te volgen;
 3. Om contact met u op te nemen indien voor de dienstverlening;
 4. Om u te informeren wanneer er wijzigingen zijn in een bestelling, dienst of product;
 5. Om ervoor te zorgen dat je een account kan aanmaken;
 6. Om het bezoekersgedrag in de Online Starters Community te analyseren.

De Online Starters Community kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in dit Privacy Beleid werden opgenomen. In dergelijk geval zal de Online Starters Community de gebruiker contacteren alvorens zijn Persoonsgegevens te gebruiken. De gebruiker zal in elk geval de mogelijkheid krijgen om het gebruik van deze gegevens te weigeren tenzij het opgelegd werd door een wettelijke bepaling.

De Online Starters Community bewaart in het algemeen de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De Persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar bewaard na het beëindigen van de contractuele relatie die de klant aan de Online Starters Community bindt. Het bewaren van de Persoonsgegevens blijft echter beperkt tot de Persoonsgegevens die opgelegd worden door wettelijke en reglementaire vereisten. Na afloop van de termijn van bewaring zal de Online Starters Academie alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de Persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar worden gemaakt.

Bepaalde verwerkingen door de Online Starter Community zijn gegrond op de wettelijke basis. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Online Starters Community zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

Indien de betrokken persoon wenst gebruik te maken van zijn rechten kan je dit doen per e-mail op het e-mailadres hallo@onlinestarters.be. Het is dan wel belangrijk om duidelijk te vermelden op welk recht u zich wil beroepen om misverstanden te voorkomen.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van zijn Persoonsgegevens die verwerkt werden door de Online Starters Community. Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

De gebruiker zal uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag een kopie van zijn Persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn Persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

De aanvraag zal uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst afgehandeld worden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens:

 • Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Online Starters Community, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Online Starters Community kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen.

Indien de Persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens te verzetten. Dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

De aanvraag van het verzet zal uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst beantwoord worden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht op beperking van verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn Persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • Wanneer de gebruiker de juistheid betwist en enkel voor de periode die de Online Starters Community nodig heeft om dit na te kijken;
 • Wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • Wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 • Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken.

De Online Starters Community zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing of om vergeten te worden

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn Persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • De Persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor de verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot directe marketingdoeleinden;
 • De Persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • De Persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde van wettelijke verplichtingen na te leven;
 • De Persoonsgegevens werden verzameld in kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De aanvraag zal uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst beantwoord worden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht op "gegevensoverdraagbaarheid"

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn Persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen;
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen de gebruiker en de Online Starter Community.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat de Online Starters Community opgedragen werd.

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Online Starters Community zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Online Starters Community in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaar gemaakt aan derden met directe marketingdoeleinden of om commerciële doeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaand over geïnformeerd worden. Zodat de gebruiker kan beslissen of hij al dan niet toestemming hiertoe wil geven. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord gaat kan hij de toestemming op ieder ogenblik intrekken.

De Online Starters Community leeft alle  wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, dit Privacy Beleid naleven.

De Online Starters Community behoudt zich het recht voor om de Persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken. Geen enkele overdracht van Persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Online Starters Community.

De Online Starters Community zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.

De Online Starters Community houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Online Starters Community gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De Online Starters Community heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de Persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen. De Online Starters Community brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, op het volgende telefoonnummer: +32 (0)22/74.48.00 of het emailadres: contact@apd-gba.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.